Ochranná známka

Ochranná známka Dvor Lehôtka

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky na svojom webe uvádza, že za ochrannú známku možno považovať akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar výrobku alebo tvar obalu, alebo zvuky, za účelom rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.
Dvor Lehôtka má zaregistrovanú OBRAZOVÚ ZNÁMKU, t.j. ochrannú známku, v prípade ktorej sa používajú neštandardné znaky, štylizácia alebo vzhľad, alebo grafická vlastnosť či farba vrátane známok, ktoré sú zložené výhradne z obrazových prvkov.


#

 

Práva majiteľa ochrannej známky

Ako uvádza Úrad priemyselného vlastníctva SR,: „Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná v registri.“
Majiteľ má právo používať spolu s ochrannou známkou značku ® a bez jeho súhlasu „nesmie nikto používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre zhodné tovary alebo služby alebo označenie, ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti alebo označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno, ak by používanie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné alebo nepodobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu.“
V prípade neoprávneného zásahu do práv ochrannej známky má majiteľ známky právo domáhať sa náhrady, „aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené; môže sa domáhať náhrady škody alebo primeraného zadosťučinenia, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.“

Partneri

alnet_logo_pdf_nongrad_2.png
logo-cc.png
stp_logo_rgb_white_bckgnd.png
az_logotyp.png
zveropark.png
hk-msk-zh-logo.png
logo_skalkaskiresort.png